संपर्कासाठी पत्ता  :

सुभाष स. नाईक
१, जयकृपा, टी.पी.एस्.-६,
म्युनि. बागेसमोर, मिलन सब-वे जवळ,
सांताक्रूझ (प.), मुंबई ४०००५४.

दूरध्वनी : (०२२)-२६१०५३६५.
भ्रमणध्वनी : (०)-९८६९००२१२६.
ईमेल : vistainfin@yahoo.co.in.