संस्कृत भाषा व संस्कृती : भाग – (११) : परिशिष्टें – (१) व (२)

/ Marathi Articles
परिशिष्ट – (१) फुलपाखरू आणि संस्कृत (व इतर भाषा ) [ ‘संस्कृत भाषेचे ऐक्यासाठी योगदान’ या शीर्षकाच्या प्रा.शेषराव मोरे यांच्या
पुढे वाचा..

संस्कृत भाषा व संस्कृती : भाग – (१०)/११

/ Marathi Articles
 सारांश , आणि निष्कर्ष : आपण शेषराव मोरे यांच्या लेखातील मुद्यांवर, तसेच त्यावरील प्रतिक्रियांबद्दलही चर्चा केली, खंडनमंडन केलें, कांहीं
पुढे वाचा..

संस्कृत भाषा व संस्कृती : भाग – (९)/११

/ Marathi Articles
 संस्कृतचें ऐक्यासाठी योगदान : शेषराव मोरे यांच्या लेखाचें हेंच शीर्षक आहे, त्याअर्थी, तसें योगदान वास्तवात आहे, असें त्यांचें मत
पुढे वाचा..

संस्कृत भाषा व संस्कृती : भाग – (८) –(ब)/११

/ Marathi Articles
• ‘आजच्या जगात भौतिक व्यवहारासाठी संस्कृतचा कांहींही उपयोग नाहीं’ ( इति शिरवळकर) –  हा मुद्दा आपण आधीच हाताळला आहे.
पुढे वाचा..

संस्कृत भाषा व संस्कृती : भाग – (८ ) – (अ )/११

/ Marathi Articles
विवेक शिरवळकर यांच्या प्रतिसादाबद्दल : • शिरवळकर यांनी राजोपाध्ये यांच्या कांहीं मुद्द्यांना स्पर्श केलेला आहे. आपण त्यांची चर्चा आधी केलेलीच
पुढे वाचा..

संस्कृत भाषा व संस्कृती : भाग – (७)/११

/ Marathi Articles
 किशोर मांदळे यांच्या प्रतिक्रियेबद्दल : • ‘संस्कृतच काय कुठल्याही भाषेचा निषेध करणें हितावह नाहींच’, हें मांदळे यांचें म्हणणें योग्य
पुढे वाचा..